Số/Ký hiệu văn bản 10/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 7, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đồng chí Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm