Số/Ký hiệu văn bản 09/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 27, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Văn Giáp
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp- UBND huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm