Số/Ký hiệu: 524/UBND-PCCC
Ngày ban hành: 05/08/2016
Người ký: Đ/c Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu: Công văn về việc mở hồ sơ theo dõi công tác phòng cháy, chữa cháy và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẾ PHONG

 

Số:  524 /UBND-PCCC

 

Về việc mở hồ sơ theo dõi công tác phòng cháy, chữa cháy và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Quế Phong, ngày  08  tháng  6  năm 2016

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

                                                                                      huyện Quế Phong.

 

Trong thời gian qua, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động triển khai một số công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) như: thành lập lực lượng PCCC tại chỗ; ban hành nội quy, quy định về công tác PCCC; xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ; trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu… Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy việc chấp hành quy định về công tác PCCC ở các trụ sở làm việc UBND xã, thị trấn vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như sau: phần lớn trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn chưa mở hồ sơ theo dõi công tác PCCC theo quy định; việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC tại trụ sở làm việc còn bị động; việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở chưa thường xuyên; công tác lập và thực tập phương án chữa cháy còn mang tính đối phó; việc trang bị phương tiện chữa cháy không đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng theo quy định…

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trên nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ tại trụ sở làm việc UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Phong, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến cán bộ công nhân viên chức biết và tự giác thực hiện; Tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2016 nhằm nắm vững các động tác, thao tác kỹ, chiến thuật chữa cháy… nhằm đáp ứng công tác PCCC tại chỗ.

2. Lập và bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy (được quy định tại Điều 3, Thông tư số: 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC), hồ sơ gồm có:

- Sơ đồ tổng mặt bằng trụ sở làm việc (các hạng mục phải chú thích rõ ràng);

- Nội quy, quy định, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về PCCC;

- Văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC (nếu có);

- Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

- Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt;

- Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

- Danh sách theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện phương tiện chữa cháy được trang bị tại trụ sở làm việc;

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác PCCC tại trụ sở làm việc do mình quản lý;

- Các tài liệu khác liên quan đến công tác PCCC.

(có biểu mẫu kèm theo, bản mềm tải về trên Cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ http:///www. quephong.nghean.gov.vn)

* Lưu ý: Yêu cầu hoàn thiện 02 bộ hồ sơ; 01 bản lưu Hồ sơ PCCC của trụ sở làm việc UBND xã, thị trấn  và 01 bản gửi về  UBND huyện (qua  Văn phòng HĐND – UBND huyện) trước ngày 20/6/2016, để tổng hợp gửi Phòng Cảnh sát PCCC số 3.

3. Kịp thời phát hiện, để đề ra biện pháp chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

4. Thành lập, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở có quyết định thành lập và danh sách cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể của các đội viên kèm theo (Lưu ý: Đội PCCC cơ sở có ít nhất phải 10 đội viên trở lên được quy định tại Điều 15, Thông tư số: 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC).

5. Xây dựng, chỉnh l‎ý phương án chữa cháy theo mẫu PC11 (được quy định tại Thông tư số: 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số: 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC), phương án phải được tổ chức học tập, thực tập để giải quyết các tình huống cháy lớn phức tạp.

Nhận được công văn này yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc liên hệ Đ/c Phan Minh Sơn – Phòng Cảnh sát PCCC số 3 theo số điện thoại: 0977.813.295 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên; (để t/h)

- VP UBND tỉnh;

- Cảnh sát PC&CC tỉnh;                     (để b/cáo)

- Thường trực HU, HĐND huyện;

- Các PCT UBND huyện;

- Phòng CS PCCC số 3;

- Lưu VT UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Giáp

 

 

 Tải về mẫu biểu gửi kèm 


Tài liệu đính kèm