Số/Ký hiệu: 06 /BTC
Ngày ban hành: 20/08/2018
Người ký: Đ/c Lang Phương Thảo - Trưởng phòng Tư pháp
Trích yếu: V/v đôn đốc triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật XL VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành”
Nội dung:

Tài liệu đính kèm