Số/Ký hiệu: Số: 05/TL-BTC
Ngày ban hành: 01/08/2018
Người ký: Đồng chí Trương Thị Tuyết Mai - PCT UBND huyện
Trích yếu: Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành”
Nội dung:

Tài liệu đính kèm