Số/Ký hiệu: 08/2017/TT-BNV
Ngày ban hành: 27/10/2017
Người ký: Bổ trưởng Lê Vĩnh Tân
Trích yếu: Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Nội dung:

Tài liệu đính kèm