Số/Ký hiệu văn bản 08/2017/TT-BNV
Ngày ban hành Oct 27, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bổ trưởng Lê Vĩnh Tân
Trích yếu Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Nội dung

Tài liệu đính kèm