Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
13/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2015 Tải về
12/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016 Tải về
748/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết Ban hành một số chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Quế Phong Tải về
747/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Phong đến năm 2020 Tải về
746/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm từ 2016 - 2020 huyện Quế Phong Tải về
745/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết Ban hành một số chủ trương, biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2016 Tải về
744/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành trước ngày 01/01/2016 Tải về
743/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 Tải về
742/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016 Tải về
741/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016 Tải về
740/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016 Tải về