Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Danh sách các hộ dân vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Quế Phong (18/04/2017 07:51 AM)

Năm 2010:

Toàn huyện: 110 Trường hợp (QL48: 32 Trường hợp: xã Tiền Phong: 24 Trường hợp, xã Mường Nọc: 01  Trường hợp, TT.Kim Sơn : 02 Trường hợp, Xã Châu Kim: 05 Trường hợp;

QL48KD:78 Trường hợp: xã Tiền Phong: 50 Trường hợp, xã Đồng Văn: 15 Trường hợp, xã Thông Thụ:13 Trường hợp)

Năm 2011:

Toàn huyện: 53 Trường hợp(QL48: 24 Trường hợp: xã Tiền Phong: 15 Trường hợp, TT.Kim Sơn: 6 Trường hợp, xã Châu Kim: 3 Trường hợp;

QL48KD:29 Trường hợp: xã Tiền Phong: 12 Trường hợp, xã Đồng Văn: 7 Trường hợp, xã Thông Thụ: 10 Trường hợp)

Năm 2012:

 Toàn huyện: 152 Trường hợp(QL48: 28 Trường hợp: xã Tiền Phong: 20 Trường hợp, TT.Kim Sơn: 2 Trường hợp, Xã Châu Kim: 6 Trường hợp;

QL48KD:118 Trường hợp: xã Tiền Phong: 16 Trường hợp, xã Đồng Văn: 26 Trường hợp, xã Thông Thụ: 76 Trường hợp;

ĐT541:6 Trường hợp: xã Đồng Văn: 06 Trường hợp)

Năm 2013:

Toàn huyện: 79 Trường hợp(QL48: 17 Trường hợp: xã Tiền Phong: 13 Trường hợp, xã Mường Nọc: 4 Trường hợp;

QL48KD:54 Trường hợp: xã Tiền Phong: 9 Trường hợp, xã Đồng Văn: 4 Trường hợp, xã Thông Thụ: 41 Trường hợp;

ĐT541:7 Trường hợp: xã Đồng Văn: 7 Trường hợp)

Năm 2014:

 Toàn huyện: 31 Trường hợp(QL48: 12 Trường hợp: xã Tiền Phong: 10 Trường hợp, xã Châu Kim: 2 Trường hợp;

QL48KD:14 Trường hợp: xã Tiền Phong: 5 Trường hợp, xã Dồng Văn: 2 Trường hợp, xã Thông Thụ: 7 Trường hợp;

 ĐT541:5 Trường hợp: xã Đồng Văn: 5 Trường hợp)

Năm 2015:

 Toàn huyện: 30 Trường hợp(QL48: 7 Trường hợp: xã Tiền Phong: 6 Trường hợp, xã Mường Nọc: 1 Trường hợp;

QL48KD:23 Trường hợp: xã Tiền Phong: 11 Trường hợp, xã Dồng Văn: 4 Trường hợp, xã Thông Thụ: 8 Trường hợp)

Năm 2016:

 Toàn huyện: 13 Trường hợp(QL48: 7 Trường hợp: xã Tiền Phong: 4 Trường hợp, xã Đồng Văn: 2 Trường hợp, xã Thông Thụ: 1 Trường hợp;

QL16:7 Trường hợp: xã Tiền Phong: 1 Trường hợp, xã Châu Kim: 1 Trường hợp, xã Đồng Văn: 5 Trường hợp)

(Danh sách chi tiết các hộ dân kèm theo)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu