Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
13/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2015 Tải về
12/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016 Tải về
11/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Quế Phong Tải về
10/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
09/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
08/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
07/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Quế Phong, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
06/NQ-HĐND 07/06/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
05/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh: Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
04/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về số lượng thành viên các Ban HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
03/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
02/?NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 Tải về
01/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021. Tải về
665/GM-TT.HĐND 07/07/2015 Giấy mời dự kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XVII Tải về
666/TB-TT.HĐND 07/07/2015 Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVII Tải về
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu