Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Quế Phong
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/01/2018 10:12 AM)

Với nhận thức sâu sắc “Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia), nhất là sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trên cơ sở Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Chấp hành Huyện uỷ đã ban hành Chương trình số 11-CT/HU, ngày 24/1/2008, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã kịp thời tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện; chỉ đạo các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng...

Sau 10 năm thực hiện (từ năm 2008 – 6/2017), cấp uỷ 2 cấp đã tổ chức kiểm tra được 732 tổ chức đảng và 1.419 lượt đảng viên, trong đó: BTV Huyện uỷ kiểm tra 104 tổ chức đảng và 227 lượt đảng viên; cấp uỷ cơ sở kiểm tra 628 tổ chức đảng và 1.192 lượt đảng viên. Tổ chức giám sát 878 tổ chức Đảng và 1726 lượt đảng viên.

UBKT 2 cấp kiểm tra 638 tổ chức đảng và 829 lượt đảng viên, trong đó: UBKT Huyện uỷ kiểm tra được 74 tổ chức đảng và 121 lượt đảng viên; UBKT cơ sở kiểm tra được 564 tổ chức đảng và 708 lượt đảng viên. Kiểm tra 159 lượt tổ chức đảng và 441 đảng viên khi có DHVP. Giám sát 316 tổ chức đảng và 637 lượt đảng viên.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên được ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc và dứt điểm, đã góp phần quan trọng phát huy dân chủ trong Đảng, phục vụ kịp thời các yêu cầu về công tác xây dựng Đảng. Việc thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời.

Từ năm 2008 đến nay, các ban Đảng và Văn phòng cấp uỷ đã có sự phối hợp tốt với Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công. Ngoài ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm, các ban và Văn phòn Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong thực hiện Nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực phụ trách. Kết quả, các ban và Văn phòng Huyện uỷ đã tổ chức kiểm tra được 120 tổ chức đảng và 180 lượt đảng viên; giám sát 80 tổ chức đảng và 160 lượt đảng viên.

Qua thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đã có sự chuyển biến về nhận thức đối với công tác kiểm tra, giám sát; sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sâu sát, thường xuyên hơn, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT các cấp được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng; làm tốt công tác tư tưởng, kết hợp hài hoà giữa xây và chống, lấy xây là cơ bản; phát huy tính tự giác của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Huyện uỷ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; chỉ đạo UBKT và các tổ chức có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đảng theo Chỉ thị 05 –CT/TW và Nghị quyết TW4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên…

Có thể thấy rằng, trong những năm qua Đảng bộ huyện Quế Phong đã tập trung lãnh đạo khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, năng lực lãnh đạo của các cấp cấp ủy và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Kết quả này phản ánh sự phấn đấu nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện, trong đó công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng cao đã góp phần không nhỏ vào những thành tích chung trong công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.

 

                                                                 Thanh Huyền - UBKT Huyện uỷ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu