Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
698/QĐ-UBND 13/09/2021 Quyết định công khai danh mục TTHC lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền của UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
05/2021/QĐ-UBND 30/08/2021 V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn Phòng HĐND và UBND huyện Quế Phong
20/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết về việc cho ý kiến dự kiến phương án bố trí nguồn ngân sách huyện thực hiện các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An trên địa bàn huyện Quế Phon
18/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
17/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021
367/QĐ-UBND 07/07/2021 Quyết định ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của UBND huyện Quế Phong
01/QĐ-TT.HĐND 05/07/2021 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Kim Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
395/QĐ-UBND 28/06/2021 V/v phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Tiền Phong, nhiệm kỳ 2021-2026
393/QĐ-UBND 24/06/2021 V/v phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Nhóong, nhiệm kỳ 2021-2026
238/QĐ-TT.HĐND 23/06/2021 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Nậm Nhóong khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
84/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Quế Phong khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng tổ bầu cử
03/2016/QĐ-UBND 03/10/2016 Quyết định về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quế Phong
13/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2015
13/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2015
12/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016
12/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016
1559/HD-BCĐ.VPĐP 24/06/2016 Hướng dẫn thực hiện QĐ 1263/QĐ-UBND về ban hành quy định tạm thời bộ tiêu chí xóm, bản NTM áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ An
02/2016/Ct-UBND 19/01/2016 Chỉ thị về việc phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2016
748/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết Ban hành một số chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Quế Phong
747/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Phong đến năm 2020
746/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm từ 2016 - 2020 huyện Quế Phong
745/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết Ban hành một số chủ trương, biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2016
744/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành trước ngày 01/01/2016
743/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
742/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016
741/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
740/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016
19/CĐ-UBND 21/12/2015 Công điện về việc chỉnh trang đô thị, lập lại TTHLATGT, lòng đường, vỉa hè đô thị, chống ùn tắc giao thông
72/2015/QĐ-UBND 18/12/2015 Quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020.
16/2015/Ct-UBND 27/10/2015 Chỉ thị về việc mở cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
<<   <  1  2  >  >>