Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2016/QĐ-UBND 03/10/2016 Quyết định về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quế Phong
13/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2015
13/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2015
12/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016
12/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016
1559/HD-BCĐ.VPĐP 24/06/2016 Hướng dẫn thực hiện QĐ 1263/QĐ-UBND về ban hành quy định tạm thời bộ tiêu chí xóm, bản NTM áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ An
02/2016/Ct-UBND 19/01/2016 Chỉ thị về việc phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2016
748/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết Ban hành một số chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Quế Phong
747/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Phong đến năm 2020
746/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm từ 2016 - 2020 huyện Quế Phong
745/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết Ban hành một số chủ trương, biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2016
744/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành trước ngày 01/01/2016
743/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016
742/2015/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016
741/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
740/NQ-HĐND 28/12/2015 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016
19/CĐ-UBND 21/12/2015 Công điện về việc chỉnh trang đô thị, lập lại TTHLATGT, lòng đường, vỉa hè đô thị, chống ùn tắc giao thông
72/2015/QĐ-UBND 18/12/2015 Quyết định ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020.
16/2015/Ct-UBND 27/10/2015 Chỉ thị về việc mở cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
13/2015/QĐ-UBND 02/10/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quế Phong
12/2015/QĐ-UBND 02/10/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn-UBND huyện Quế Phong
06/2014/QĐ-UBND 05/11/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong
14/2015/CT-UBND 29/09/2015 Chỉ thị về việc phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và giao thông nông thôn ngày 16/10/2015
598/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 Nghị quyết ban hành một số chủ trương, biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2015
465/2013/NQ-HĐND 26/12/2013 Nghị quyết ban hành chủ trương, biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2014
11/2015/QĐ-UBND 07/09/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công thương huyện Quế Phong
10/2015/QĐ-UBND 07/09/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện Quế Phong
43/2015/QĐ-UBND 21/08/2015 Quyết định ban hành quy định một số chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
09/2015/QĐ-UBND 27/08/2015 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp- UBND huyện Quế Phong
07/2015/QĐ-UBND 10/08/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ - UBND huyện Quế Phong
<<   <  1  2  >  >>